Tevékenységünk


Ingatlanjog

 • /files/kellek/konyv.jpgingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó és egyéb jogok tények bejegyzéséhez vagy törléséhez szükséges szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) készítése, véleményezése,
 • külföldiek ingatlanszerzésének engedélyeztetése,
 • bérleti és használati szerződések készítése,
 • birtokviták,
 • ingatlanok átminősítése,
 • közös tulajdon megszüntetése,
 • társasházak alapítása, módosítása; alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok
  (SzMSz) készítése, társasházak jogi képviselete,
 • fenti szerződésekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés: föld- és illetékhivatal, polgármesteri hivatal, gyámhivatal, közigazgatási hivatal, egyéb hatóságok, hitel-pénzintézetek előtti eljárás,

Polgári jogi szerződések

 • /files/kellek/toll.jpgadásvételi, ajándékozási- és csereszerződések
 • bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • vállalkozási, építési, tervezési szerződések
 • biztosítási ügyek
 • kölcsönszerződések
 • életjáradéki szerződés, tartási szerződés
 • megbízási szerződések
 • valamint a fentiekhez kapcsolódó jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése, továbbá a szerződés-szegés esetén szükséges intézkedések megtétele

Követelések kezelése:

 • követelések behajtása (pert megelőző, perbeli ill. peren kívüli egyezségek kötése), felszámolási eljárások, fizetési meghagyásos ill. peres eljárások indítása az adósok ellen.

Kártérítési ügyek:

 • /files/kellek/kalapacs.jpgszerződéses kapcsolatokban okozott károk megtérítése
 • bármely, más által, jogellenesen okozott vagyoni kár esetén a kártérítési igény érvényesítése, mint például
  • az általános kártérítési felelősség érvényesítése
  • a veszélyes üzem (pl. gépek, gépjárművek, stb.) működéséből következő károk megtérítése
  • állatok által okozott károk megtérítése
  • épületekkel összefüggő károk megtérítése
 • személyhez fűződő jogok megsértéséből (pl. a jó hírnév megsértéséből) eredő kártérítési igények érvényesítése
 • az egészségügyi ellátással összefüggő (orvosi műhiba miatti) kártérítési igények érvényesítése
 • balesetek miatti kárigények
 • biztosítási ügyek

Örökléssel összefüggő ügyek

 • /files/kellek/erme.jpgvégrendeletek és öröklési szerződések elkészítése
 • a hagyatéki eljárással összefüggő tanácsadás és képviselet ellátása

Házassági és családi jog:

 • házassági bontóperekkel összefüggő tanácsadás és képviselet
 • családi jogállással kapcsolatos perek (apaság vélelmének megdöntése iránti perek)
 • gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • tartásdíjjal összefüggő ügyek
 • házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések
 • házassági vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások

Munkajog:

 • /files/kellek/merleg.jpgmunkaviszonnyal, közalkalmazotti és köztisztviselő jogviszonnyal összefüggő tanácsadás, szerződések és beadványok elkészítése, valamint képviselet ellátása
 • a munkaviszony megszüntetésének jogszerűségi vizsgálata
 • üzemi balesetből származó kártérítési ügyek intézése
 • a munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos ügyek intézése
 • munkavédelmi kérdésekkel összefüggő ügyek intézése
 • képviselet ellátása munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben

Társasági jog, cégeljárás:

 • betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, közkereseti társaságok és részvénytársaságok alapítása, átalakulása,
 • működő cégek társasági szerződéseinek módosítása
 • belső ügyrendek elkészítése
 • teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • a társaság minden jogi vonatkozású ügyének intézése, állandó megbízás alapján
 • csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek

Alapítványok, egyesületek:

 • alapítványok és egyesületek létrehozásával, működésével kapcsolatos tanácsadás
 • alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése
 • a szervezetek jogi képviseletének ellátása

Közigazgatási eljárás:

 • /files/kellek/handshake.jpgaz önkormányzatok és államigazgatási szervek (pl. adóhatóság, egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási szervek, Magyar Államkincstár, Munkaügyi Felügyelőség, stb.) előtt folyó eljárásokban tanácsadás, beadványok elkészítése és képviselet ellátása
 • a lefolytatott eljárás és a meghozott döntés jogszerűségének vizsgálata
 • jogorvoslat kezdeményezése
 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése, képviselet a közigazgatási perben
 • építési engedélyezési eljárás az illetékes önkormányzat előtt
 • egyéb építési engedélyezési eljárások

Ingatlanközvetités:

Tevékenységünk lényege, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsunk eladók és vevők, bérbeadók és bérlők részére. Szeretnénk megteremteni ügyfeleink részére azt a környezetet, melyben szakmai felkészültséggel rendelkező munkatársaink segítségét igénybe véve biztonsággal intézhetik ingatlanügyeiket. Közvetítésünk nem csupán a címkiadásban merül ki! Az adásvételeket, és az ehhez kapcsolódó egyéb ügyeket (hitel, gyámhivatal, illetékhivatal, stb.) elejétől végéig irányítjuk, bonyolítjuk, minden fél érdekeit képviselve. szerződött jogi képviselőnk, valamint adótanácsadó kollégánk szintén rendelkezésükre áll.
Elégedett ügyfeleink régóta bizalommal fordulnak hozzánk, már nemcsak ingatlanügyekben, mert tudják, hogy ránk mindig számíthatnak.
 • Az ügyvédi iroda közreműködése garancia arra, hogy az ingatlanközvetítés során felmerülő kérdések megválaszolásra kerülnek, és a jogszabályoknak megfelelő, a felek érdekeit egyaránt védő, kiegyensúlyozott szerződések köttetnek.
Nyomtatás Ugrás a főoldalraUgrás az oldal tetejére